ARGON MAATALOUS- JA MATKAILUPALVELUT
 INTERNET-SIVUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä
Nämä ovat Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden . Internet–sivustojen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat yleiset ehdot
(jäljempänä ”Ehdot”). Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti näihin ehtoihin
ennen palvelun käyttämistä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin palvelussa.
Palvelu saattaa sisältää lisäksi joitain toimintoja koskevia erityisehtoja (kuten verkkokaupan sopimusehdot,
arvostelutoiminnon sopimusehdot), joita sovelletaan käyttäjän toimintoihin näiden ehtojen lisäksi, mikäli
käyttäjä käyttää kyseisiä toimintoja.

2. Palvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset
käyttäjällä on oikeus katsella ja selata palvelua ja sen sisältöä, kuten tekstiä, tuotetietoja, kuvia,
tavaramerkkejä ja tunnuksia (jäljempänä ”sisältö”) sekä käyttää Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden palvelussa tarjoamia palveluja.
Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna
jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa sisältöä, lukuun ottamatta kohdan 6
mukaista sallittua linkittämistä.
Argon Maatalous- ja Matkailupalvelut myöntää käyttäjällä näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun palvelun käyttöoikeuden ainoastaan
Käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten eikä käyttäjä saa osaksikaan käyttää palvelua tai sisältöä
kaupallisiin tarkoituksiin. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut ei myönnä käyttäjälle mitään muita oikeuksia palveluun tai sisältöön
kuin näissä ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.
Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä
palvelussa mahdollisesti erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa keskeyttää tai
yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä palvelun toimintaa millään tavoin.
Käyttäjä ei saa käyttää palvelua (i) lainvastaisiin toimiin; (ii) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää
Palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua tai muutoin häiritä palvelun
toimintaa (mm. ajastettujen häiriöohjelmien, viruksien tai muun palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen
vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen palveluun); (iii) muiden käyttäjien
henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen; (iv) sellaiseen otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai
käsittelemiseen, jolla pyritään peittämään palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; (v) Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden taikka
muun tahon edustajana esiintymiseen taikka; (vi) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen.
Käyttäjä ei saa lähettää, toimittaa tai julkaista palvelussa mitään sellaista sisältöä (mukaan lukien, mutta ei
niihin rajoittuen, tekstit, kuvat, tunnukset ja merkit), joka on (i) lain tai hyvän tavan vastaista taikka muutoin
julkaistavaksi soveltumatonta, (ii) kolmansien oikeuksia loukkaavaa tai (iii) oikeudettomasti joitain tuotteita
tai palveluja mainostavaa.
Käyttäjä saa lähettää, toimittaa tai julkaista Palvelussa vain sellaista sisältöä, johon ja jonka käyttämiseen
hänellä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää sisältö Argon Maatalous- ja matkailupalvelluille ja antaa Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden
julkaista kyseinen sisältö palvelussa kokonaisuudessaan tai osittain ilman korvauksen maksuvelvollisuutta
tai muita vastuita. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Argon Maatalous- ja matkailupalveluille mitään vaatimuksia, jotka perustuvat
käyttäjän palvelussa lähettämään, toimittamaan tai julkaisemaan sisältöön.

Käyttäjä vapauttaa Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki
niiden edustajat, johtajat ja toimihenkilöt vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat käyttäjän
palvelun käyttämisestä tai perustuvat käyttäjän palvelussa lähettämään tai välittämään sisältöön. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut
ei tarkasta käyttäjän palveluun lähettämää tai välittämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut pidättää
oikeuden milloin tahansa oman harkintansa perusteella ja ilman etukäteisilmoitusta poistaa käyttäjän
Palveluun lähettämän ja siellä käyttämän sisällön.
Argon Maatalous- ja matkailupalveluilla on oikeus milloin tahansa rajoittaa palvelun tai sen osien tai toimintojen käyttöä sekä
perustellusta syystä estää käyttäjän pääsy palveluun. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut voi käyttää mainittuja oikeuksiaan ilman
ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut pidättää lisäksi oikeuden vedota kaikkiin näissä
Ehdoissa määriteltyjen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

3. Henkilötietojen käsittely
Argon Maatalous- ja matkailupalvelut käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja
velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. Asiakkaiden tietoja käsitellään
asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

4. Evästeet
käyttäjän päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla
voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä palvelun sivuja
Käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää ja mistä käyttäjä on tullut Palveluun. Evästeiden avulla
saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä
saatuihin henkilötietoihin.
Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelua, jotta se palvelee Käyttäjiä entistä
paremmin, sekä hyödyntää tietoja palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa palvelun
toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun
mainonnan tuottamiseen.
Käyttäjällä on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta tällä on vaikutusta
palvelun käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.

5. Immateriaalioikeudet
palvelu ja sisältö ovat Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja
kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki palveluun ja sisältöön liittyvät
immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet,
domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Argon Maatalous- ja matkailupalveluille tai sen
yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet pidätetään.

6. Linkit palveluun tai palvelussa
käyttäjät voivat lisätä omille internet-sivustoilleen linkkejä palveluun. Linkki ei saa sisältää Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden
tavaramerkkejä kuviomuodossa. Linkin tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston

omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa luoda virheellistä vaikutelmaa
siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot, palvelut tai tuotteet liittyisivät Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden toimintaan tai olisivat
Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden sponsoroimia.
Argon Maatalous- ja Matkailupalvelut pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa perusteella, milloin tahansa ja ilman
perusteluvelvollisuutta, kieltää linkityksen palveluunsa.
Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin ja ylläpitämään internetsivustoihin. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut
ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eikä vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä,
oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Linkkien sisällyttäminen palveluun ei myöskään osoita
mitään siitä, että Argon Maatalous- ja matkailupalvelut millään lailla kannattaisi tai mainostaisi linkitetyn sivuston palveluita eikä mitään
muuta Argon Maatalous- ja matkailupalvelut ja linkitetyn sivuston välisestä suhteesta. Linkitetyt sivustot eivät ole palvelun osia eivätkä
ne ole millään lailla Argon Maatalous- ja matkailupalveluiden hallinnassa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että linkkien käyttäminen siirtää
käyttäjän pois palvelusta ja että käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjän tulee
tutustua huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja mahdollisiin muihin ohjeisiin ennen linkitetyn
sivuston käytön aloittamista.

7. Vastuunrajoitukset
Argon Maatalous- ja matkailupalvelut tarjoaa palvelun ja sisällön ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut ei
vastaa palvelun keskeytyksettömästä, virheettömästä ja oikea-aikaisesta käytettävyydestä, toimivuudesta ja
hyödynnettävyydestä. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut ei myöskään vastaa sisällön tai palvelussa näkyvien, annettavien tai
palvelun kautta välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista,
epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.
Argon Maatalous- ja matkailupalvelut ei anna mitään takuita palvelun suojauksesta tai siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset
tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut ei voi taata palvelun kautta lähettävien
tietojen tietoturvaa. Argon Maatalous- ja matkailupalvelut ei ole vastuussa käyttäjän lähettämistä tai vastaanottamista taikka
lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.
Argon Maatalous- ja matkailupalvelut ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai
vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm.
liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat
vahingot), jotka johtuvat palvelun tai sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä ehdoista,
riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai
muuhun perusteeseen, vaikka Argon Maatalous- ja matkailupalveluille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

8. Muutokset
Argon Maatalous- ja matkailupalvelut pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa näitä ehtoja. Ehtojen muutokset tulevat voimaan,
kun muutoksista on ilmoitettu palvelussa, jonka jälkeen niitä sovelletaan käyttäjän toimintoihin palvelussa.
Argon Maatalous- ja matkailupalvelut pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia ja korjauksia
palveluun tai sisältöön sekä poistaa käytöstä mitä tahansa palvelun osia tai toimintoja.

9. Sovellettava lainsäädäntö
näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät
ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat
erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden
tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

10. Palvelun ylläpitäjä:
Argon Maatalous- ja matkailupalvelut
y-tunnus: 2873117-1
Pellavamakasiininkuja 8 as 16
16900 Lammi
Suomi