Vuokran maksu
Vuokran loppusumma tulee olla maksettuna pankkitilille kymmen (10) päivää ennen
vuokramista. Vuokra tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen auton noutoa.
Vuokrauksen alkaessa alle 10 päivää ennen vuokrauksen alkamista, tulee vuokra maksaa
kokonaisuudessaan kerralla.
Matkailuauton varaus tulee voimaan, kun varausmaksu 300€ on maksettu . Varaus raukeaa, jos
varausmaksua ei ole maksettu vuorokauden sisällä varauksesta. Varausmaksu toimii samalla
vakuusmaksuna. Vakuusmaksu palautetaan vuokraajalle tai vähennetään vuokrauksen
loppulaskusta, jos vuokraaja on huolehtinut vuokrasopimuksen mukaisista velvollisuuksista ja
toiminut vuokrasopimuksen mukaisesti.

Peruutusehdot
Varauksen peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, jolloin
tieto peruutuksesta on tullut vuokraamolle. Mikäli asiakas peruuttaa varauksen
• vähintään 10 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan koko vuokra
vähennettynä toimisto- ja käsittelykuluilla.
• 10 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko vuokra.

Muut maksuvelvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton
käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut, rikemaksut,
ylinopeusmaksut, tietullit ja muut haltijavastuun perusteella vuokranantajalle määrätyt maksut.
Kameravalvonnan tai muun valvonnan perusteella määrätyt rikemaksut ja ylinopeussakot
maksuun pannaan vuokraamolta vuokra-ajan jälkeen, tulee vuokraajan maksaa ne vuokraamolle.

Vastuu matkailuautosta ja sen varusteista vuokra-aikana
Matkailuautossa on voimassa oleva liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu on
vahinkotapauksissa 500 euroa. Vuokraajan tulee sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan
saakka velvollinen korvaamaan:
• Matkailuautolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot;
• Matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat, vakiovarusteet ja vuokratut lisävarusteet.
• vuokraaja on velvollinen korvaamaan tuulilasille tapahtuneet vahingot, kuten halkeamat
tai kiveniskemät.
Korvaamaan auton epätavanomaisen likaantumisen johdosta aiheutuvat siivous- ja
puhdistuskulut 700€
• Tupakointi autossa on kielletty. Noudattamatta jättämisestä veloitetaan vuokraajalta
200€.
Lemmikkieläimien kuljettamisesta matkailuautossa on sovittava erikseen.

Vuokraajan tulee vuokrasopimukseen merkityn omavastuun (500.00 euroa) ylärajaan saakka
suorittaa vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta tapahtumahetkellä kulloinkin voimassaolevien
Liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeiden mukaista seisonta-ajan vuorokautista
normikorvausta, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa vahinkopäivästä.

Vuokraan ei sisälly
Matkailuauton vuokraan ei sisälly: polttoaineet ja rengaskorjaukset.

Matkailuauton käyttö
Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti (vähintään B-kortti), vähintään 25 vuoden ikä ja
vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraajan tulee antaa tieto tämän sopimuksen sisällöstä
sille henkilölle, jolle hän vuokrasopimuksen mukaisesti Matkailuauton luovuttaa.
Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen
kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen.
Vuokraajan tulee huolehtia matkailuautosta ja sen avaimista huolellisesti.
Vuokraajan jättäessä matkailuauton vartioimatta, tulee auto ehdottomasti lukita. Matkailuautoa
ajaessaan vuokraajan tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu
käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, jäällä
ajamiseen ja ajo-opetukseen on kielletty. Matkailuauton käyttäminen muiden kuin normaalien
matkatavaroiden kuljettamiseen on kielletty.
Vuokraajan tulee varmistua siitä, että hän käyttää Matkailuautossa rekisteröintitodistuksen
mukaista polttoainetta (dieselöljy). Vuokraaja vastaa kaikista korjauskustannuksista ja muista
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä.
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokra-aikana matkailuauton normaaleista tarkistuksista,
esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen, renkaiden ilmanpaineista yms.
Tupakointi matkailuautossa sekä avoimien ovien ja ikkunoiden välittömässä läheisyydessä on
ehdottomasti kielletty.
Vuokraamo ei korvaa auton rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingosta matkan aikana
(esim. lämmityslaite, ilmastointi, jääkaappi).
Kattoluukkuja ja ikkunoita ei saa pitää auki ajon aikana. Säilytyskaapit ja -tilat tulee olla
huolellisesti lukittuna ajon aikana.

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos Matkailuautolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan
tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai huumaavan aineen
vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin
olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaaman
vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta
vastapuolen liikennevakuutuksien perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraamon velvollisuus
Vuokraamon tulee luovuttaa auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja vuokrasopimuksessa
sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokraamon tulee antaa vuokraajalle riittävä opastus
matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraamo luovuta Matkailuautoa sovitun mukaisesti, vuokraaja
voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen.

Matkailuauton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä
Vuokraajan tulee palauttaa matkailuauto sovittuun paikkaan, sovitun vuokra-ajan päättyessä. Jos
vuokraaja ei palauta matkailuautoa sovittuun paikkaan ja sovitun vuokra-ajan päättyessä,
vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista
taloudellisista menetyksistä. Jos vuokraaja ei palauta matkailuautoa vuokra-ajan päättyessä eikä
vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, tekee vuokraamo asiasta ilmoituksen
poliisille.Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusaja
muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa,on vuokranantajalla oikeus periä
viivästysajalta viivästysmaksua 50,00 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta.Auto pitää olla
kunnolla siivottu,samanlaisessa kunnossa niin see oli luovuttaesssa.

 

Lisämaksulla saatavilla:

*Loppusiivous 200 €
*Erikoispuhdistus maksaa 700 € .

Matkailuauton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä
Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy
alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti, eikä vuokraamo ole velvollinen palauttamaan osaa
vuokramaksusta vuokraajalle.

Sopimuksen purkautuminen
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos ilmenee, että
vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan
kykene käyttämään autoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon
tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen asiasta. Vuokraamon
purkaessa vuokrasopimuksen, vuokraajan tulee palauttaa matkailuauto viivytyksettä
vuokraamolle.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen
• aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen
palauttamaan takuumaksun/pantin vähennettynä 50,00 €:lla
• aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen
palauttamaan takuumaksun/pantin vähennettynä 100,00 €:lla
• 7 vrk tai sitä myöhemmin ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja oikeutettu
pidättämään takuumaksun/pantin 300 €.
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että
vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei
vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti.
Jos ajoneuvon käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu
vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen,
on vuokralainen velvollinen palauttamaan ajoneuvon viivytyksettä vuokranantajalle.